Regulamin  126escape
1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie  http://www.126escape.pl/rezerwacja/ ,telefonicznie lub osobiście u jednego z naszych pracowników poświadcza, że zapoznała się z niniejszym regulaminem i akceptuje go oraz zobowiązana jest do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
2. Podczas gry w 126escape uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie http://www.126escape.pl/rezerwacja/  telefonicznie pod numerem 660 323 331, lub e-mailem
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) numer telefonu kontaktowego
e) adres email
f) informacje o specjalnych potrzebach (np. faktura)
3.3 Po dokonaniu rezerwacji należy dokonać płatności patrz punkt 6 Regulaminu
3.4 po odebraniu potwierdzenia rezerwacji (wysyłana na adres e-mail po otrzymaniu przez nas opłaty) należy przybyć na miejsce punktualnie na umówioną godzinę
3.5 Rezerwację można odwołać telefonicznie. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed terminem gry, płatność za grę lub voucher przepada, w czasie dłuższym niż 24h wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych, w sposób w jaki została wpłacona przez osobę opłacającą.
3.6 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.7 Niepotwierdzenie rezerwacji telefonicznie lub podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
3.8 Dane osobowe podane podczas rezerwacji będą wykorzystywane tylko do celów rezerwacji i marketingowych 126escape. Nie będą przekazywane innym.
4. Gra:
4.1 Gra w 126escape odbywa się w jednym z pokoi przy ulicy Zaborskiej 126A.
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom126escape . Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie specjalna opieka.
4.3. Osoby powyżej 16 roku życia do gry mogą przystąpić same, bez opiekuna. Osoby poniżej 16 roku życia, w czasie gry muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. W przypadku gdy osoby w wieku poniżej 16 roku życia dokonały rezerwacji i nie będą miały opiekuna dorosłego rezerwacja taka uznawana jest za niezgodną z regulaminem i nie będą zwrócone jej koszty.

4.4 W grze może uczestniczyć od 1 do maksymalnie 5 graczy (w wyjątkowych przypadkach może być więcej graczy).
4.5 Gra w pokoju trwa  do 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie dodatkowe 15 minut na wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.6 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy 126escape  mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.7 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników  126escape. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.8 Spóźnienia do 30 minut mogą zostać odliczone od planowanego czasu gry. Pracownicy 126escape  mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 30 minut.
4.9 W przypadku celowego wpisywania wszystkich możliwych kombinacji cyfr lub symboli do kłódek i zagadek (tak zwanego „strzelania”), pracownicy 126escape  nie ponoszą odpowiedzialności za zepsucie zabawy osobie uczestniczącej w grze i innym członkom grupy.
5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 Osoby cierpiące na epilepsję, bądź inne choroby podatne na ostre światło, ciemność, małe lub zamknięte pomieszczenia (np. problemy z sercem, krążeniem, ciśnieniem, klaustrofobia, zaburzenia psychiczne) lub kobiety będące w ciąży, powinny skontaktować się z pracownikami  126escape przed rozpoczęciem zabawy. Ze względów bezpieczeństwa pracownik może zażądać złożenia oświadczenia od takiej osoby o świadomości zagrożeń podczas gry. 126escape  nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Uczestników wynikające z uczestnictwa w grze.
5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników 126escape pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.5 126escape nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.6. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.7. W razie zniszczeń dokonanych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy , zgodnie z wyceną indywidualną 126escape.
5.8. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
5.9. Wszystkie pokoje w 126escape ze względów bezpieczeństwa są monitorowane (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
5.10. W razie niebezpieczeństwa zagrażającego uczestnikom/klientom, pracownik  126escape ma możliwość otworzenia drzwi w każdym momencie gry.
6. Płatność
6.1 Płatności w 126escape należy dokonać przed rozpoczęciem gry przez stronę internetową bądź przelewem (sugerowany termin rezerwacji do środy każdego tygodnia) , za opłacony wstęp uznaje się wpływ środków na konto 126escape (firma BROKER z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 126A)
6.2 Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla grupy. Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w grze. Koszt jednej gry podany jest na stronie internetowej 126escape w zakładce cennik/rezerwacja
6.3. W przypadku odwołania rezerwacji, zgodnie z Regulaminem (po dokonaniu płatności), w czasie krótszym niż 24h przed terminem gry płatność przepada w czasie dłuższym niż 24h wpłacona kwota zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych, w sposób w jaki została wpłacona przez osobę opłacającą.
7.  RODO – obowiązek informacyjny
7.1 W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest BROKER Edyta Kochman prowadząca 126escape   , ul. Zaborska 126A, 32-600 Oświęcim, adres poczty elektronicznej: 126@126escape.pl . Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora.
7.2 Udostępniane dane są potrzebne do realizacji rezerwacji pokoju i są one niezbędne do wywiązania się z umowy obu stron.
7.3 Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7.4 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
7.5 Dane będą używane w celach potwierdzenia telefonicznie rezerwacji i w celach wysłania informacji o rezerwacji i ewentualnych zdjęć pamiątkowych z wizyty.
8. Na terenie 126escape   obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających.
9. Uczestnicy gry mogą robić zdjęcia tylko po uzgodnieniu i w miejscach wskazanych przez pracowników 126escape jednocześnie wykonane zdjęcia 126escape może opublikować na swoich profilach reklamowych i stronie internetowej www.126escape.pl na co uczestnicy gry wyrażają zgodę.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego